Share

Let's salute the martyrs For the sacrifices they made And thank them For giving us our today.

Let's salute the martyrs For the sacrifices they made And thank them For giving us our today.

Anekta me ekta aur Vividhta me samaanta Yahi hamaari shaan ha

Anekta me ekta aur Vividhta me samaanta Yahi hamaari shaan ha

Main Bharteey hoon aur mujhe apne Bharteey hone par garv hai!

Your Reaction?