Share

Son: Car ki chabi dain college main function hai

Son: Car ki chabi dain college main function hai

Hum dosto ko jaan samjhate hai….

Hum dosto ko jaan samjhate hai….

Your Reaction?