Share

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા

સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા

ભીડભંજની

ભીડભંજની

નદી કિનારે નાળિયેરી

નદી કિનારે નાળિયેરી નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રેપહેલું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રેબીજું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે બહુચર માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રેત્રીજું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે અંબા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રેચોથું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે મેલડી માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રેપાચમું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે ખોડીયાર માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રેછઠ્ઠું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે ચામુંડાને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રેનદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે Click here  to watch  video for Nadi Kinare


Your Reaction?